Posts Tagged เกษตรพอเพียง

คัดตัวแทนสหกรณ์ดูงานประเทศญี่ปุ่น

on กุมภาพันธ์ 8, 2014 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกตัวแทนสหกรณ์ 15 แห่ง เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานระบบการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ที่ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้นำสินค้าที่ผลิตออกจำหน่ายผู้บริโภคโดยตรง โดยจัดตั้งเป็น ตลาดสินค้าเกษตร ขึ้นในชุมชน เพื่อลดขั้นตอนการนำสินค้าจากแหล่งผลิตออกสู่ตลาด และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกร การคัดเลือกตัวแทนจะพิจารณาจากสหกรณ์ที่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการตลาดสินค้า และมีหลายสหกรณ์ได้จัดตั้งตลาดสินค้สเกษตรแล้ว แต่ยังจำเป็นต้องเรียนรู้และหาประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบของตลาดสินค้าเกษตร […]

อ่านเพิ่มเติม...

ส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี

on กุมภาพันธ์ 7, 2014 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

รายงานจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่งกิจกรรมหลักของโครงการฯ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าให้กับเกษตรกรที่มีสวนปาล์มอายุมากกว่า 20 ปี โดยเกษตรกรเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโค่นต้นปาล์มเก่าและเตรียมพื้นที่ปลูกเอง มีการดำเนินงานใน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สตูล และตรัง ซึ่งเมื่อช่วงปลายปี 2555 ที่ผ่านมาโครงการระยะแรกได้ส่งเสริมต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีและปุ๋ยไปแล้วในพื้นที่กว่าหนึ่งหมื่นไร่ ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามความก้าวหน้าและสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมต้นกล้าปาล์มน้ำมันจากโครงการฯ พบว่า เกษตรกรได้นำต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่ได้รับจากโครงการไปปลูกในสวนของตนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ต้นปาล์มมีอายุประมาณ 1 ปี ถึง 1 […]

อ่านเพิ่มเติม...

ปรับเปลี่ยนการเตือนภัยลุ่มน้ำลำตะคอง

on by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

นายชิดชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้จัดทำโครงการ บูรณาการเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นภายหลังจากหลายอำเภอในพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา ประสบปัญหาอุทกภัยใหญ่เมื่อปี 2553 จากเดิมที่มีเพียงชลประทานเป็นผู้ติดตามสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำและลำน้ำต่าง ๆ เพื่อรายงานต่อไปยังประชาชน ทำให้เกิดความล่าช้า จึงได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการใช้ความร่วมมือจากหน่วยงานทั่วทั้งจังหวัดในการช่วยกันติดตามสถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่า และแจ้งเตือนภัยอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 8 เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำฝนและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เสนอต่อศูนย์เตือนภัยพิบัติจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและเตือนภัยตามรูปแบบและเกณฑ์เตือนภัยที่กำหนดไว้ร่วมกัน ทั้งนี้จะเริ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่มีเครื่องมือวัดระดับน้ำคอยตรวจวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนส่งให้ศูนย์ประมวลฯ สำนักชลประทานที่ 8 เป็นประจำทุกวันก่อนเวลา 08.00 น. ในช่วงฤดูน้ำหลาก ก่อนจะทำสรุปส่งให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการแจ้งเตือนต่อไป […]

อ่านเพิ่มเติม...

จัดงานวันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

on กุมภาพันธ์ 6, 2014 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวระหว่างพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวปี 2557 ของสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดทำโครงการจัดระบบการปลูกข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบการปลูกข้าวปีละไม่เกิน 2 ครั้ง งดเว้นการปลูกข้าวแบบต่อเนื่องทั้งปี  อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพทดแทนการทำนาปรัง ในช่วงฤดูแล้งน้ำน้อยไม่เพียงพอ และแก้ปัญหาโรคระบาด และรักษาระบบนิเวศในนาข้าวให้มีความสมดุล โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลังนา เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2554-2557 ซึ่งสหกรณ์การเกษตรมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จำหน่ายส่งให้ กรมวิชาการเกษตร ได้นำไปส่งมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดระบบปลูกข้าวได้อย่างพอเพียงกับความต้องการต่อไป สำหรับปีการผลิต 2554/2555 […]

อ่านเพิ่มเติม...

หวั่นน้ำทะเลหนุน กระทบประปา วอนงดปลูกข้าวรอบ 2

on by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำว่ากรมชลประทานได้จัดสรรน้ำสำหรับใช้ในทุกกิจกรรมช่วงฤดูแล้งมีปริมาณทั้งสิ้น  20,566 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จนถึง 21 ม.ค. 2557  ได้นำน้ำที่จัดสรรไว้ออกมาใช้แล้วจำนวน 8,200 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณ น้ำทั้งหมด ซึ่งภาพรวมของการใช้น้ำของประเทศไทยยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ยกเว้นเพียงลุ่มเจ้าพระยาที่มีการปลูกพืชฤดูแล้ง โดยเฉพาะการทำนาปรังเกินกว่าแผนที่กำหนดแล้ว จึงมีความเป็นห่วงว่าหากเกษตรกรยังคงขยายพื้นที่ทำนาปรังกันต่อไปจะส่งผลกระทบถึงปริมาณน้ำสำรองที่ได้เก็บไว้ใช้ในอนาคตอย่างแน่นอน สำหรับปริมาณน้ำที่จัดสรรให้กับลุ่มเจ้าพระยาใช้ในฤดูแล้งปีนี้ทั้งสิ้น 5,300 […]

อ่านเพิ่มเติม...

พลิกตำนานฟาร์มประวัติศาสตร์สู่ศูนย์กลางกิจการโคนมอาเซียน

on กุมภาพันธ์ 5, 2014 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค นอกจากได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มโคนมพระราชทานหนึ่งเดียวและแห่งแรกของเมืองไทยแล้ว ปัจจุบันภายใต้อาณาจักรฟาร์มเขียวขจีแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค หรือ “นมวัวแดง” ที่มีตำนานน่าศึกษา เล่ากันว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรานั้นทรงพระปรีชาในหลายด้าน ด้านกิจการโคนมก็เป็นอีกแขนงหนึ่งที่ในหลวงของเราทรงให้ความสำคัญและสนพระทัยเป็นพิเศษ โดยทั้งสองพระองค์เสด็จประพาสประเทศเดนมาร์ก ทรงสนพระทัยในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก  ด้วยทรงเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมน่าจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศ ไทย ดังนั้นหลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย รัฐบาลเดนมาร์กจึงได้ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเป็นของขวัญแด่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ เพื่อให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง “ฟาร์มโคนม” และ “ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค” ขึ้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่  16  มกราคม 2505 ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหา […]

อ่านเพิ่มเติม...

พลิกตำนานฟาร์มประวั ติศาสตร์สู่ศูนย์กลางกิจการโคนมอาเซียน – หลากเรื่องราว

on by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค นอกจากได้ชื่อว่าเป็นฟาร์มโคนมพระราชทานหนึ่งเดียวและแห่งแรกของเมืองไทยแล้ว ปัจจุบันภายใต้อาณาจักรฟาร์มเขียวขจีแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค หรือ “นมวัวแดง” ที่มีตำนานน่าศึกษา เล่ากันว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรานั้นทรงพระปรีชาในหลายด้าน ด้านกิจการโคนมก็เป็นอีกแขนงหนึ่งที่ในหลวงของเราทรงให้ความสำคัญและสนพระทัยเป็นพิเศษ โดยทั้งสองพระองค์เสด็จประพาสประเทศเดนมาร์ก ทรงสนพระทัยในกิจการฟาร์มโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก  ด้วยทรงเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมน่าจะเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศ ไทย ดังนั้นหลังจากเสด็จนิวัติประเทศไทย รัฐบาลเดนมาร์กจึงได้ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเป็นของขวัญแด่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ เพื่อให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยบรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง “ฟาร์มโคนม” และ “ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ค” ขึ้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในวันที่  16  มกราคม 2505 ดังนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหา […]

อ่านเพิ่มเติม...

กรมตรวจฯเปิดให้บริการ‘โปรแกรมบัญชีรายบุคคล’

on by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้เร่งขยายผลส่งเสริมการใช้โปรแกรมบัญชีรายบุคคล หรือโปรแกรม “Smart Acc” เพื่อช่วยสร้างวินัยทางการเงิน และสร้างโอกาสการออมสำหรับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบันทึกรายรับ รายจ่าย และสามารถเรียกดูเงินคงเหลือได้แบบรายวัน โดยโปรแกรม Smart Acc นี้ มีทั้งรุ่นที่ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน และรุ่นที่ทำงานบนเครื่องพีซีหรือโน้ตบุ๊กในลักษณะเว็บเบสด์ ซึ่งข้อมูลบัญชีจะเชื่อมโยงกันด้วยระบบ เคลาด์ คอมพิวติ้ง ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจและต้องการใช้โปรแกรมบัญชีรายบุคคล สามารถดาวน์โหลด โปรแกรมได้โดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต […]

อ่านเพิ่มเติม...

สร้างเครือข่ายผู้ผลิต…‘มันสำปะหลัง’เพิ่มมูลค่า

on by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า  ปี 2557 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแผนเร่งขยายผลและสานต่อโครงการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตมันสำปะหลัง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงในด้านการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังที่ประสบความสำเร็จ ให้แก่สหกรณ์ที่ผลิต/แปรรูปและจำหน่ายมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย 19 สหกรณ์ และจังหวัดสระบุรี 1 สหกรณ์ ทั้งยังมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ให้เข้มแข็ง และสามารถใช้เครือข่ายในการกระจายผลผลิตของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังมุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจมันสำปะหลังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเอกชนตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาดด้วย ด้าน นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านพืชและผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า […]

อ่านเพิ่มเติม...

อ.ต.ก.ขยายตลาดสู่ภูมิภาค

on by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

นางลาวัณย์ ปราการะนันทน์ รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ด้านกิจการภูมิภาค  เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร และส่งเสริมระบบตลาดกลางในระดับชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถรวบรวมและกระจายผลผลิตไปยังตลาดกลางภูมิภาค  อ.ต.ก.กำลังเร่งเดินหน้าในการพัฒนาพื้นที่ตลาดกลางและคลังสินค้าที่เดิมสร้างขึ้นเพื่อเป็นคลังเก็บปุ๋ย  นำมาพัฒนาเป็นตลาดเกษตรชุมชนและศูนย์อาหารคุณภาพในพื้นที่ 6 จังหวัด  ได้แก่ ตรัง สงขลา  ฉะเชิงเทรา  นครสวรรค์  ขอนแก่น  และนครราชสีมา  “อ.ต.ก.ได้ทยอยเปิดตลาดในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่งตั้งแต่กลางปี  56 เป็นต้นมา  ซึ่งอยู่ระหว่างทดลองให้เกษตรกรและผู้ประกอบการขายฟรี  คาดว่าหากตลาดเป็นที่ยอมรับของชุมชน จะช่วยสร้างรายได้ให้อ.ต.ก.ประมาณ 11-13 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่ตลาด […]

อ่านเพิ่มเติม...