Posts Tagged พืชเศรษฐกิจส่งออกของไทย

พืชเศรษฐกิจ การปลูกแก้วมังกรหารายได้เสริม

on ตุลาคม 2, 2013 by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกแก้วมังกรหารายได้เสริม   การปลูกในกระถาง อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปลูก 1.ท่อน้ำทิ้งข้างในกลวงหน้ากว้าง4 นิ้ว ยาว 1.3 เมตร(หรือเสาไม้ก็ได้) 2.กระถางหน้ากว้าง 50 ซ.ม. 3.ค้างด้านบนอาจทำจากไม้หรือปูนเป็นรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง x ยาว 30 ซ.ม 4.ขุยมะพร้าว 5.ดิน 6.เชือกฟาง วิธีการปลูก 1.ใช้เสาตั้งเป็นหลักในกระถาง 2. ใส่ขุยมะพร้าวรองก้นกระถาง เพื่อให้น้ำถ่ายเทได้ดีในอัตราส่วน1ใน3ของปริมาตรกระถาง จากนั้น […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกมันแกวหารายได้เสริม

on กันยายน 20, 2013 by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกมันแกวหารายได้เสริม ฤดูปลูก           มันแกวขึ้นได้ในดินฟ้าอากาศหลายชนิดชอบอากาศค่อนข้างร้อน  มีฝนปานกลาง ในอากาศที่หนาว  ระยะเจริญเติบโตจะยาวนาน ในการผลิตหัวต้องการวันสั้น  ถ้าปลูกในที่ที่มีวันยาวถึง ๑๔-๑๕ ชั่วโมง  การเจริญเติบโตดี  แต่ไม่ผลิตหัว  ควรปลูกในระยะต้นถึงปลายฤดูฝน เพื่อเก็บหัวในฤดูแล้ง  ถ้าปลูกฤดูแล้งหลังจากฝนหมดแล้ว  จะมีหัวในเวลาไม่นานนัก  เช่น ปลูกเดือนพฤศจิกายน จะ  เก็บหัวได้ในราวเดือนมกราคม หรือกุมภาพันธ์ แต่จะได้หัวเล็ก  เพื่อให้ได้หัวโต  ควรปลูกราวเดือนมิถุนายน การเลือกและการเตรียมที่           มันแกวชอบดินที่มีการระบายน้ำดี  มีการเตรียมดินดี […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกกุยช่ายหารายได้เสริม

on by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกกุยช่ายหารายได้เสริม ขั้นตอนการปลูกกุยช่าย 1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมดิน โดยทำการยกแปลงให้สูงขึ้นขนาด 1.20 เมตร ส่วนความยาว กำหนดตามต้องการ 2. ปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ขี้อ้อย 1 กระสอบปุ๋ย กับปุ๋ยขี้ไก่ 1 กระสอบปุ๋ย ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำไปใส่ในแปลงพื้นที่ขนาด 5 ตารางเมตร 3. จัดหาพันธุ์กุยช่ายมาปลูก ระยะปลูกห่างกันประมาณ 25-30 เซนติเมตร (แปลงกว้าง 1.20 เมตร สามารถปลูกได้ […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกมะเขือม่วงหารายได้เสริม

on by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกมะเขือม่วงหารายได้เสริม มะเขือม่วงเป็นพืชดั้งเดิมของอินเดีย ปลูกง่าย การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ถ้าเอาใจใส่ดี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ระยะนาน โรคและศัตรูมีน้อย ทนแล้งปลูกได้ตลอดปี ทำเลที่เหมาะอยู่ ในระดับ 500-800 เมตร การปลูก – ผักตระกูลนี้ควรมีการเพาะกล้าก่อนย้ายลงปลูกในแปลง – การเพาะกล้า เตรียมดินในกะบะเพาะหรือในถุงพลาสติก – หยอดเมล็ดในถุงเพาะ ถุงละ 3-5 เมล็ด ถ้าเพาะในกะบะเพาะ ควรเว้นระยะระหว่างต้น 5 เซนติเมตร ระหว่างแถว 10 […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกข่าหารายได้เสริม

on กันยายน 16, 2013 by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกข่าหารายได้เสริม ข่ามีสองชนิด คือ ข่าหยวกและข่าเหลือง(ที่สวนก็มี) ข่าเป็นพืชกินหัวหรือเหง้าส่วนที่อยู่ใต้ดิน ซึ่งจะมีการเจริญเติบโตออกทางข้างรอบตัวของแม่หรือหัวที่ใช้ปลูกครั้งแรก ที่หัวแม่นี้จะมีข้อและที่ข้อจะมีตา และที่ตานี่เองจะงอกเป็นหน่อโผล่พ้นดินขึ้นมา จากนั้นก็จะแตกหัวแขนงออกมาอีก จากหลายๆหน่อที่ปลูกก็จะแตกออกกลายเป็นกอใหญ่ที่มีหัวหรือเหง้าจำนวนมาก ธรรมชาติ ของพืชหัวหรือเหง้า จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ที่มีอินทรีย์วัตถุมากที่ความลึกประมาณ 15-30 ซม. มีความชื้น 50-80 เปอร์เซ็นต์สม่ำเสมอ และต้องการแสงแดด 100% สำหรับในช่วงอากาศหนาวเย็นการเจริญเติบโตจะช้าลง การเตรียมดิน – ควรไถเปิดหน้าดินลึกอย่างน้อย 50 ซม. พร้อมกับใส่อินทรียวัตถุ แกลบดิบ […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกขิงหารายได้เสริม

on by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกขิงหารายได้เสริม ขิงเป็นพืชที่ชอบอากาศชื้น มีอุณหภูมิสูงพอสมควร พื้นที่ในการปลูกควรมีร่มเงากำบังบ้าง แหล่งปลูกขิงที่ดีควรมีระดับฝนตกเฉลี่ย 80-100 นิ้วต่อปี มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000-5,000 ฟุต ดินที่เหมาะสมในการปลูก ควรเป็นดินร่วนปนทราย มีอินทรีย์วัตถุสูงพอสมควร การระบายน้ำดี มีความเป็นกรด – ด่าง ประมาณ 6-6.5 หากพบว่าดินเป็นกรดมากก็ให้ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินประมาณ 200-400 กิโลกรัมต่อไร่ ฤดูการปลูกขิง * การปลูกในฤดูฝน ขิงที่ปลูกขายกันไม่ว่าจะเป็นขิงอ่อนหรือขิงแก่ส่วนใหญ่จะเป็นขิงที่ปลูกในฤดูฝนเกือบทั้งหมด การปลูกขิงในฤดูฝนนี้นิยมปลูก ต้นฤดูฝน ในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกขนุนหารายได้เสริม

on กันยายน 13, 2013 by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกขนุนหารายได้เสริม การเตรียมดิน 1.1 ในที่ลุ่มน้ำท่วมถึง เช่นที่ราบลุ่มแม่น้ำต่าง ๆ การปลูกขนุนในที่ ดังกล่าวต้องยกร่องเสียก่อน เช่นเดียวกับร่องผัก หรือร่องสวนในที่ลุ่ม เพื่อป้องกัน ไม่ให้น้ำท่วมถึงโคนต้นได้ ขนาดของร่องกว้างประมาณ 4-6 เมตร คูน้ำกว้าง 1.5 เมตร ส่วนความยาวของร่องขึ้นอยู่ กับขนาดของพื้นที่และความต้องการ ความสูง ของร่องยิ่งสูงมากยิ่งดี รากขนุนจะได้หยั่งลึกและเติบโตอย่างเต็มที่ เมื่อขุดยกร่อง เสร็จแล้วทำการปรับปรุงดินให้ร่วนซุยโดยการขุดตากดิน ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เศษอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกชมพู่หารายได้เสริม

on by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกชมพู่หารายได้เสริม การปลูก การเตรียมแปลงปลูก ในการปลูกชมพู่สามารถปลูกได้ทั้งแบบยกร่องในที่ราบลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ซึ่งการปลูกแบบยกร่องนี้ส่วนหลังร่องกว้างประมาณ 3 เมตร ร่องน้ำกว้าง 1 – 1.50 เมตร มีแนวชายร่องข้างละ 0.50 เซนติเมตร ซึ่งหลังยกร่องแล้วควรตากดินไว้ 1 เดือน แล้วจึงพลิกหน้าดินให้ดินล่างลงไปอยู่ด้านล่างและดินบนซึ่งถูกทับขณะขุดร่องกลับมาอยู่ด้านบนตามเดิม ช่วงพลิกดินนี้เองชาวสวนสามารถทำการปรับสภาพดินโดยใส่ปูนขาวและใส่ปุ๋ยคอกลงไปในดินได้เลย สำหรับพื้นที่ดอนควรไถพรวนพร้อมทำการปรับสภาพดินและใส่ปุ๋ยคอกไปเลย กำหนดระยะปลูก 2.1 แบบยกร่องนั้น ส่วนใหญ่ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 4 เมตร […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกทุเรียนหารายได้เสริม

on by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกทุเรียนหารายได้เสริม การปลูก การเตรียมพื้นที่ 1. พื้นที่ดอน ไถพรวน ปรับพื้นที่ให้เรียบ และขุดร่องระบายน้ำภายในสวน ถ้าเป็นพื้นที่ดอนที่เคยปลูกไม้ยืนต้นมาก่อน ไม่ต้องไถพรวน 2. พื้นที่ลุ่ม * พื้นที่น้ำท่วมขังไม่มาก นำดินมาเทกองตามผังปลูกสูงประมาณ 0.75-1.20 เมตร แล้วปลูกทุเรียนบนสันกลางของกองดิน * พื้นที่มีน้ำท่วมขังมาก ยกร่องสวนให้มีขนาดสันร่องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ร่องน้ำสวนให้มีขนาดสันร่อง กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ร่องน้ำกว้าง 1.5 […]

อ่านเพิ่มเติม...

พืชเศรษฐกิจ การปลูกแตงไทยหารายได้เสริม

on by Kaka in รวมเรื่องพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย, ไม่ให้ใส่ความเห็น

พืชเศรษฐกิจ  การปลูกแตงไทยหารายได้เสริม การปลูกแตงไทย การเตรียมเพาะกล้า นำเอาเมล็ดแตงไทยห่อหุ้มด้วยผ้าเปียกน้ำผสมน้ำสกัดชีวภาพเจือจาง 1 ต่อ 1,000 นาน 2 คืน เมล็ดจะงอกราก การเตรียมถุงเพาะ ดินร่วนซุย 1 ปีบ ปุ๋ยหมักชีวภาพ 1 ปีบ แกลบดำ 1 ปีบ ผสมให้เข้ากันใส่ถุงเพาะกล้ารดน้ำให้ชุ่ม หยอด เมล็ดแตงไทยลงไปเพาะจนต้นกล้ามีใบแท้ 2 ใบ หรือประมาณ 2 วัน […]

อ่านเพิ่มเติม...