Posts In Category ข่าวการเกษตร

อ่างเก็บน้ำโคกยางฯ สุไหงปาดี นราธิวาส

on เมษายน 18, 2015 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโคกยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการฯขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านแซะและบ้านควน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากเดิมโครงการฯแห่งนี้กักเก็บน้ำได้เพียง0.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรต่อมาเมื่อปี 2541 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริในการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้มากยิ่งขึ้นโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำแบบรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคารประกอบ และขุดลอกคลอง เพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำ และในปี 2546 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำโคกยาง ให้สามารถกักเก็บน้ำได้ 1,160,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมทั้งขยายพื้นที่การเกษตรไปยังกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น ทำให้ราษฎรบ้านแซะและบ้านควน ตำบลสุไหงปาดี […]

อ่านเพิ่มเติม...

กล้วยเทพพนม – เรื่องน่ารู้

on เมษายน 17, 2015 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

กล้วยเทพพนม ลำต้นด้านนอกสีเขียว ก้านใบสีเขียวไม่มีร่องก้านดอกสีเขียวไม่มีขน กาบดอกป้อม ปลายมนด้านบนมีสีแดงอมม่วง สีนวล ด้านล่างมีสีแดงเข้ม ผลหนึ่งเครือจะมีประมาณ 6-10 หวี แต่ละหวีจะมีจำนวน 10-20 ผล ผลเรียงชิดติดกัน ผลสุกมีสีเหลือง ขึ้นได้ดีในที่ดินร่วน ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนปนทราย ชอบที่แสงแดดจัด ผลสุกรับประทานได้มีรสหวาน บางพื้นที่นิยมนำมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ รสชาติคล้ายกล้วยหักมุก ส่วนผลสุกนิยมนำมาปิ้งรับประทาน.

อ่านเพิ่มเติม...

เสนอกระชังระบบปิด เลี้ยงปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ

on by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

จากกรณีเกิดเหตุการณ์ปลาในธรรมชาติและปลาทับทิมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังลุ่มแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ลอยหัวตายเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมานั้นนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ทางสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 อำเภอแก่งคอย และ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ซึ่งขณะนั้นพบมีปลากระชังของเกษตรกร […]

อ่านเพิ่มเติม...

กุ้งก้ามกราม – เรื่องน่ารู้

on เมษายน 16, 2015 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

กุ้งก้ามกรามมีเปลือกสีเขียวอมฟ้าหรือม่วง ก้ามยาวมีปุ่มตะปุ่มตะ จะอยู่ในแม่น้ำลำคลอง แทบทุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทย ในต่างประเทศพบได้ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก จนถึงตอนเหนือของออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ มีทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อย วางไข่ในน้ำกร่อย เนื้อกุ้งมีคอเลสเตอรอลชนิดดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และอุดมไปด้วยแร่ธาตุ โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต ซึ่งช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สดชื่น กระปรี้ประเปร่า.

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย

on by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

นายปฤหัส วงศ์ชัยภูมิ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ กรมชล ประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน 103.5 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และน้ำท่วมในฤดูฝนให้กับเกษตรกรที่อาศัยอยู่โดยรอบแก้มลิงดังกล่าว โดยจะทำการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเพิ่มใหม่อีก 2 แห่ง ก่อสร้างอาคารรับน้ำและระบบระบายน้ำ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพื้นที่ถมดินฝั่งตะวันตกของแก้มลิงฯ ปรับปรุงปลายคลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว และปรับปรุงคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาเรียง 1 และ 2 รวมทั้งดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำอีกด้วยนอกจากนี้ในส่วนของกองทัพบกได้ดำเนินการขุดลอกส่วนที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำจาก 1 […]

อ่านเพิ่มเติม...

ศรีสะเกษแหล่งพันธุ์หอมแดงสะอาด

on by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จากข้อมูลการเพาะปลูกหอมแดงจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2557/2558 พบว่า มีเกษตรกรปลูกหอมแดง จำนวน 7,943 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 28,580 ไร่ โดยแหล่งปลูกสำคัญอยู่ที่อำเภอราษีไศล ยางชุม น้อย ขุขันธ์ วังหิน และกันทรารมย์ คาดว่าจะมีผลผลิต ประมาณ 92,976 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,394 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม […]

อ่านเพิ่มเติม...

บ้านโคกอิฐ–โคกใน ประสบความสำเร็จ

on by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

บ้านโคกอิฐ–โคกใน ประสบความสำเร็จ แกล้งดิน แล้วปลูกข้าว ที่แปลงนาของเกษตรกรบ้านโคกอิฐ–โคกใน เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลกอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส วันนี้เหลืองอร่ามไปด้วยรวงข้าวสีทองสดสวย อันแสดงถึงว่า ข้าวที่ปลูกนั้นมีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลกอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ก่อเกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี 2517 เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอตากใบ และป้องกันน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้งสำหรับพื้นที่แปลงนาบ้านโคกอิฐ–โคกในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลกฯปัจจุบันเป็นแปลงนาข้าวที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ และเป็นต้นแบบของการพัฒนาดินเปรี้ยว หรือที่เรียกว่า แกล้งดินที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาดำเนินการทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้ส่งน้ำจากคลองมูโนะให้กับพื้นที่เกษตรกรรมบ้านโคกกระท่อม บ้านโคกอิฐ-โคกใน และบ้านโคกชุมบก เพื่อใช้น้ำล้างดินเปรี้ยวและพัฒนาการปลูกข้าว โดยให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้ามาช่วยเหลือราษฎรในการปรับปรุงดินเปรี้ยว โดยเฉพาะที่บ้านโคกอิฐ-โคกในให้สามารถปลูกข้าวได้เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม และที่ดอนเป็นที่ตั้งชุมชนลักษณะดินมี 2 ประเภท […]

อ่านเพิ่มเติม...

กำลังเสือโคร่ง – เรื่องน่ารู้

on เมษายน 15, 2015 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

 กำลังเสือโคร่งเป็นไม้พุ่มประเภทรอเลื้อย หรือไม้เถาขนาดใหญ่ ลำต้นสีเขียวอมเทาถึงน้ำตาล หรือน้ำตาลอมดำ มีหนามที่ง่ามใบ มือจับอันเดียว มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน ในพื้นที่ภาคอีสานบางแห่งจะใช้แก่นมาต้มน้ำดื่ม เพื่อช่วยบำรุงกำลัง แก้ปวดเมื่อย ส่วนตำรายาไทยจะใช้รากมาตำแล้วพอกเพื่อแก้ฝี แก้ริดสีดวงลำไส้ ส่วนใบจะนำมาใช้แก้โรคผิวหนัง และแก้อัมพาต เปลือกต้น แก่น และใบ เมื่อมาผสมกันจะมีรสเฝื่อนนิยมนำมาต้มดื่มแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้เส้นเอ็นพิการ แก้กระษัย แก้เหน็บชา เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครเยาวชนจิตอาสา เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

on by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

สำนักราชเลขาธิการ ขอเชิญเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา อายุ 18–23 ปี สมัครเข้าร่วม “โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ” รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ ตลอดจนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยผ่านการฝึกอบรม ตลอดถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จริงจากการใช้ชีวิตร่วมกัเกษตรกรที่น้อมนำพระราชดำริไปปฏิบัติใช้จนประสบความสำเร็จในการดำรงชีพและการใช้ชีวิต พื้นที่จังหวัดสกลนคร โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1–24 มิถุนายน 2558 นี้ ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ และเยาวชนไทยในต่างประเทศด้วย จำนวน 40 คน จากการสมัครและเขียนบทความเรื่อง “ฉันอยากตามรอยพ่อและแม่ของแผ่นดิน ในถิ่นภูพาน”สำหรับกิจกรรมในระหว่างการร่วมโครงการฯ […]

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎร จังหวัดนราธิวาส

on by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปิดเผยในระหว่างการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.นราธิวาส เมื่อวันก่อนว่า ที่เดินทางมาครั้งนี้มีคณะจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา โดยเฉพาะงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลาย ๆ โครงการในพื้นที่นั้น ส่วนใหญ่ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ร่วม 30 กว่าปีแล้ว เช่น การพัฒนาลุ่มน้ำบางนราให้เป็นประโยชน์ เกื้อกูลต่อพื้นที่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง มีสภาพดินเปรี้ยว ดินเค็ม พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ก็ไม่สามารถที่จะเพาะปลูกได้ หลังจากที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้ให้มีการปรับปรุงลุ่มน้ำบางนรา ก็ทำให้เกิดการพลิกฟื้นผืนดินผืนนี้ให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น มีระบบน้ำจืดที่เกื้อกูลต่อการเพาะปลูกของพี่น้องประชาชน เกษตรกร ทุกหมู่เหล่าอย่างเกษตรกร […]

อ่านเพิ่มเติม...