on เมษายน 21, 2015 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

แนะใช้แอพฯวินิจฉัยโรค-แมลงศัตรูพืช

นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เป็นสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของแมลงที่มักจะระบาดสร้างความเสียหายกับผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งการป้องกันและกำจัดที่สำคัญ คือ การทำให้ต้นพืชแข็งแรง และการควบคุมโรค-แมลงศัตรูพืชไม่ให้เพิ่มจำนวนมากจนก่อให้เกิดความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตรเกษตรกรต้องหมั่นสำรวจ ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ และยึดหลักการใช้วิธีควบคุม ซึ่งการกำจัดมีหลายวิธีผสมผสานกัน เช่น การใช้วิธีกล ใช้กับดักแสงไฟ เชื้อจุลินทรีย์ ใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ำ/ตัวเบียน) และใช้สารเคมีเป็นวิธีสุดท้ายและเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรกรมฯ ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นโพรเทคแพลนท์ ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยวินิจฉัยลักษณะอาการของโรค/แมลงศัตรู และการป้องกันกำจัด โดยสามารถวินิจฉัยพืชได้กว่า 30 ชนิดแล้ว ครอบคลุมทั้งข้าว พืชไร่ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้นด้านนายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า แอพพลิเคชั่นนี้ มีเมนูหลักที่สำคัญ คือ 1) ข่าวสารการเกษตร 2) องค์ความรู้ด้านอารักขาพืช ทั้งองค์ความรู้เรื่องโรค-แมลงศัตรูและการป้องกันกำจัด ในพืช เช่น ข้าว ไม้ผลยืนต้น พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่ และองค์ความรู้เรื่องศัตรูธรรมชาติและจุลินทรีย์ที่สำคัญ 3) การวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น ตามลักษณะอาการที่พบ 4) การวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืชเบื้องต้นตามชนิดพืช และตามช่วงการเจริญเติบโตระยะต่าง ๆ 5) การพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช ซึ่งจะรายงานทุกสัปดาห์ และ 6) การพยากรณ์สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาอีกด้วย ซึ่งผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นนี้ได้ฟรี โดยพิมพ์คำค้นหาแอพพลิเคชั่นด้วยคำว่า “protectplants” หรือพิมพ์คำว่า “กรมส่งเสริมการเกษตร” ที่ Google Play Store สำหรับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ Apple App store สำหรับระบบปฏิบัติการไอโอเอส.

ไม่มีความเห็น

Comments are disabled.