on กุมภาพันธ์ 5, 2014 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

สร้างเครือข่ายผู้ผลิต…‘มันสำปะหลัง’เพิ่มมูลค่า

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า  ปี 2557 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแผนเร่งขยายผลและสานต่อโครงการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตมันสำปะหลัง  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงในด้านการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังที่ประสบความสำเร็จ ให้แก่สหกรณ์ที่ผลิต/แปรรูปและจำหน่ายมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป้าหมาย 19 สหกรณ์ และจังหวัดสระบุรี 1 สหกรณ์ ทั้งยังมุ่งเสริมสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ให้เข้มแข็ง และสามารถใช้เครือข่ายในการกระจายผลผลิตของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังมุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจมันสำปะหลังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และเอกชนตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาดด้วย ด้าน นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านพืชและผลิตภัณฑ์ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีแผนเร่งสร้างเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตมันสำปะหลัง โดยสนับสนุนให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพในปริมาณที่มากขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดเพื่อเพิ่มมูลค่า และเชื่อมโยงกับสหกรณ์ที่ใช้มันเส้นสะอาด อาทิ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ผลิตอาหารสัตว์ รวมทั้งป้อนวัตถุดิบให้กับโรงงานเอทานอล ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกมันสำปะหลังและสหกรณ์มีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้น  “เบื้องต้นมีแผนเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังที่เหมาะสม และมีคุณภาพไปสู่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง พร้อมสนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับสหกรณ์ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกองทุนเอฟทีเอ (FTA) เพื่อให้กู้ยืมไปลงทุนแปรรูป ทั้งยังมีแผนจัดประชุมเพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และภาคเอกชนที่ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลัง และจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จแล้ว เช่น สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการผลิต แปรรูป และการตลาด ตลอดจนเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายด้วย” นายกรกฎ กล่าว.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ไม่มีความเห็น

Comments are disabled.