on เมษายน 15, 2015 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

รับสมัครเยาวชนจิตอาสา เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

สำนักราชเลขาธิการ ขอเชิญเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา อายุ 18–23 ปี สมัครเข้าร่วม “โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ” รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ ตลอดจนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยผ่านการฝึกอบรม ตลอดถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์จริงจากการใช้ชีวิตร่วมกัเกษตรกรที่น้อมนำพระราชดำริไปปฏิบัติใช้จนประสบความสำเร็จในการดำรงชีพและการใช้ชีวิต พื้นที่จังหวัดสกลนคร โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1–24 มิถุนายน 2558 นี้ ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกเยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ และเยาวชนไทยในต่างประเทศด้วย จำนวน 40 คน จากการสมัครและเขียนบทความเรื่อง “ฉันอยากตามรอยพ่อและแม่ของแผ่นดิน ในถิ่นภูพาน”สำหรับกิจกรรมในระหว่างการร่วมโครงการฯ ของเยาวชนนั้น จะเริ่มต้นจากการให้เยาวชนได้เรียนรู้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการขยายผลสู่การปฏิบัติใช้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง จนบางโครงการราษฎรนำไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ และได้เรียกขานในอาชีพของตนว่า อาชีพพระราชทาน เช่น กิจการโคนม เป็นต้น ตลอดถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ มากมาย อาทิ การเพาะเลี้ยงปลานิล ทั้งเพื่อการบริโภคและเชิงพาณิชย์ การผลิตข้าวคุณภาพ และศึกษาดูงานศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมจากนั้นจะนำเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปเรียนรู้และปฏิบัติจริงที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ตลอดถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดสกลนครพร้อมกับเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงกับเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาปฏิบัติใช้จนประสบผลสำเร็จ มีผลให้ชีวิตได้รับการพัฒนามีความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน อีกทั้งเยาวชนจะได้ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 24 วัน ของการร่วมกิจกรรมอีกด้วยที่สำคัญจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัตินั้นหลายกิจกรรมที่เยาวชนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน หรือเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดีอีกด้วยและนอกเหนือสิ่งอื่นใด เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะเข้าใจหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎร สามารถไปเผยแพร่สื่อสารให้เพื่อนเยาวชนด้วยกันเอง และสร้างเครือข่ายเยาวชนที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจไปสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวางได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2220-7321 หรือ www.ohm.go.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 เมษายน 2558 นี้.

ไม่มีความเห็น

Comments are disabled.