on กุมภาพันธ์ 7, 2014 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

ปรับเปลี่ยนการเตือนภัยลุ่มน้ำลำตะคอง

นายชิดชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้จัดทำโครงการ บูรณาการเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นภายหลังจากหลายอำเภอในพื้นที่ของ จ.นครราชสีมา ประสบปัญหาอุทกภัยใหญ่เมื่อปี 2553 จากเดิมที่มีเพียงชลประทานเป็นผู้ติดตามสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำและลำน้ำต่าง ๆ เพื่อรายงานต่อไปยังประชาชน ทำให้เกิดความล่าช้า จึงได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการใช้ความร่วมมือจากหน่วยงานทั่วทั้งจังหวัดในการช่วยกันติดตามสถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่า และแจ้งเตือนภัยอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดให้ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 8 เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้ำฝนและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เสนอต่อศูนย์เตือนภัยพิบัติจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและเตือนภัยตามรูปแบบและเกณฑ์เตือนภัยที่กำหนดไว้ร่วมกัน ทั้งนี้จะเริ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่มีเครื่องมือวัดระดับน้ำคอยตรวจวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนส่งให้ศูนย์ประมวลฯ สำนักชลประทานที่ 8 เป็นประจำทุกวันก่อนเวลา 08.00 น. ในช่วงฤดูน้ำหลาก ก่อนจะทำสรุปส่งให้ศูนย์เตือนภัยพิบัติ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการแจ้งเตือนต่อไป นอกจากนี้ยังมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัด สนับสนุนอุปกรณ์วัดน้ำฝน เทศบาลนครราชสีมา และสื่อมวลชน ที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลต่อไป “การดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกันทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป และไม่จำเป็นต้องเสียงบประมาณในการวางระบบเตือนภัยที่มีราคาแพง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น หากมีการนำรูปแบบการดำเนินการเช่นนี้ขยายผลไปใช้กับจังหวัดอื่น ๆ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนนำ ร่วมกับสำนักชลประทานที่อยู่ในพื้นที่ ย่อมทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ส่งผลให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบยั่งยืนต่อไปได้” ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 กล่าวในที่สุด.  

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ไม่มีความเห็น

Comments are disabled.