on กุมภาพันธ์ 6, 2014 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

จัดงานวันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  กล่าวระหว่างพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวปี 2557 ของสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด จังหวัดอุทัยธานี ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดทำโครงการจัดระบบการปลูกข้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบการปลูกข้าวปีละไม่เกิน 2 ครั้ง งดเว้นการปลูกข้าวแบบต่อเนื่องทั้งปี  อีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพทดแทนการทำนาปรัง ในช่วงฤดูแล้งน้ำน้อยไม่เพียงพอ และแก้ปัญหาโรคระบาด และรักษาระบบนิเวศในนาข้าวให้มีความสมดุล โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชหลังนา เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2554-2557 ซึ่งสหกรณ์การเกษตรมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จำหน่ายส่งให้ กรมวิชาการเกษตร ได้นำไปส่งมอบให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดระบบปลูกข้าวได้อย่างพอเพียงกับความต้องการต่อไป สำหรับปีการผลิต 2554/2555 ที่ผ่านมามีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 33 แห่งใน 12 จังหวัด สมาชิก 3,319 ราย ปริมาณผลผลิต 2,987 ตัน มูลค่าการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 119.481 ล้านบาท ในปี 2556 มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 14 แห่งใน 5 จังหวัด จำนวนสมาชิก 1,789 ราย ปริมาณผลผลิตที่ได้ 496 ตัน มูลค่า 19.84 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2557 จะมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 11 แห่งใน 5 จังหวัด สมาชิก 1,434 ราย พื้นที่ปลูกถั่วเขียว 17,000 ไร่ โดยมีแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์จำหน่ายได้จำนวน 1,000 ตัน สำหรับการส่งมอบให้กรมวิชาการเกษตรได้นำไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรได้ใช้เพาะปลูกเพื่อเพิ่มรายได้หลังฤดูทำนาต่อไป “สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด เป็นอีกหนึ่งสหกรณ์ที่มีศักยภาพในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ในลำดับต้น ๆ ของประเทศ โดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน ทั้งโรงปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ห้องศึกษาทดลอง และอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน โดยสหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้าร่วม   โครงการฯ ตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 78 ราย จำนวนพื้นที่ 1,174 ไร่ และปี 2557 สหกรณ์กำหนดเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว จำนวน 60 ตัน ซึ่งที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดให้กับทางสหกรณ์ เป็นสหกรณ์แห่งแรกที่มีห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ใช้ในการยืดอายุเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเขียว ให้สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน สหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์หันมาให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ด้วยการควบคุมดูแลสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่เริ่มกระบวนการเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว สหกรณ์สามารถยึดธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นธุรกิจหลักที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดี” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ไม่มีความเห็น

Comments are disabled.