on กุมภาพันธ์ 8, 2014 by เกษตรกรรม in ข่าวการเกษตร, ไม่ให้ใส่ความเห็น

คัดตัวแทนสหกรณ์ดูงานประเทศญี่ปุ่น

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกตัวแทนสหกรณ์ 15 แห่ง เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานระบบการจัดการตลาดสินค้าเกษตร ที่ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรได้นำสินค้าที่ผลิตออกจำหน่ายผู้บริโภคโดยตรง โดยจัดตั้งเป็น ตลาดสินค้าเกษตร ขึ้นในชุมชน เพื่อลดขั้นตอนการนำสินค้าจากแหล่งผลิตออกสู่ตลาด และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกร การคัดเลือกตัวแทนจะพิจารณาจากสหกรณ์ที่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการตลาดสินค้า และมีหลายสหกรณ์ได้จัดตั้งตลาดสินค้สเกษตรแล้ว แต่ยังจำเป็นต้องเรียนรู้และหาประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบของตลาดสินค้าเกษตร เพื่อนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับชุมชนของตนเองต่อไป “การเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนั้น ตัวแทนสหกรณ์จะได้ศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น และกระบวนการในการผลิตพืชผัก ผลไม้ สินค้าประมงและปศุสัตว์ของประเทศญี่ปุ่นว่า มีกระบวนการผลิตอย่างไรที่ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ แล้วนำความรู้นั้นกลับมาถ่ายทอดต่อให้กับสมาชิกสหกรณ์ด้วยกัน ได้มีความเข้าใจ เพื่อกลับไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าของตนเองให้มีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าของสหกรณ์ที่นำมาวางขายในตลาดชุมชน และสามารถผลักดันเพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ในอนาคตต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ไม่มีความเห็น

Comments are disabled.